اخراج: تعریف

اخراج به دو صورت وجود دارد:

اخراج انضباطی؛ اخراج هنرستان.

اخراج انتظامی یک مجازات انضباطی است. قرارداد کار برای چند روز به حالت تعلیق در می آید. کارمند سر کار نمی آید و به او حقوق نمی دهند.

در چنین شرایطی ، اخراج باید شامل تاریخ شروع و پایان باشد.

اخراج محافظتی باعث می شود تا قرارداد کار بلافاصله به حالت تعلیق درآید تا زمان تحریم نهایی ، که مراحل آن به زمان خاصی نیاز دارد.

اخراج هنرستان و به دنبال آن اخراج انضباطی

اخراج هنرستان می تواند منجر به موارد زیر شود:

تحمیل مجازات سبک پس از توضیحات قانع کننده توسط کارمند درباره رفتار نادرست (اخطار و غیره) یا حتی عدم تحریم. تبدیل به اخراج انضباطی (نه لزوماً با مدت معادل). هنگام تحریم سنگین تر: انتقال انتظامی ، تنزل مقام ، حتی اخراج.

بله، می توانید اخراج کارگاه هنرستان را به اخراج انضباطی تبدیل کنید.

شما می توانید تصمیم بگیرید که اخراج انضباطی را به عنوان تحریم در حالی که کارمند در آن قرار گرفته است اعلام کنید