مصاحبه حرفه ای: مصاحبه ای جدا از مصاحبه ارزیابی

همه شرکت ها باید فارغ از نیروی کارشان ، با همه کارمندان خود مصاحبه های حرفه ای ترتیب دهند.

این مصاحبه بر کارمند و مسیر شغلی او متمرکز است. به شما این امکان را می دهد که بهتر از او در چشم انداز توسعه حرفه ای خود (تغییر موقعیت، ارتقاء و غیره) حمایت کنید و نیازهای آموزشی او را شناسایی کنید.

در اصل ، مصاحبه حرفه ای باید هر 2 سال پس از عضویت در شرکت انجام شود. در پایان 6 سال حضور ، این مصاحبه امکان ایجاد خلاصه ای از زندگی حرفه ای کارمند را فراهم می کند.

همچنین مصاحبه ای حرفه ای برای کارکنانی که پس از غیبت های خاص فعالیت خود را از سر می گیرند ، ارائه می شود.

غیر، نمی توانید در طی این مصاحبه تخصصی به ارزیابی کار کارمند بپردازید.

در واقع ، ارزیابی حرفه ای در طی یک مصاحبه جداگانه انجام می شود که طی آن شما نتایج سال گذشته را تهیه می کنید (ماموریت ها و فعالیت های انجام شده با توجه به اهداف تعیین شده ، مشکلات پیش آمده ، نکات قابل بهبود و غیره). شما برای سال آینده اهداف تعیین می کنید.

مصاحبه ارزیابی برخلاف مصاحبه تخصصی اختیاری است.

با این وجود می توانید این دو مصاحبه را به طور متوالی انجام دهید ، اما با ...