در این آموزش رایگان ، کشف خواهید کرد چگونه می توان به طور خودکار هر تعداد جدول محوری را که می خواهید تولید کنید ، بر اساس فیلدی که در قسمت فیلتر گزارش رها شده است.

همچنین چند میانبر صفحه کلید مفید برای جابجایی بین صفحات در کتاب کار پیدا خواهید کرد.