با هم ، یادآوری بزرگی در مورد چگونگی توقف کار و ترازبندی متن انجام می دهیم.

نوع چوبی:

  • چپ دست
  • مرکز
  • Droite
  • اعشاری
  • باره

همه آنها را مرور می کنیم. به منظور درک ویژگی های آنها.

همچنین نحوه ایجاد بخیه های مستقیم در ارتباط با این چوب ها را خواهیم دید.

سرانجام ما برای دستیابی به فرم از نوع "برگه پاسخ".ادامه مقاله در سایت اصلی →