سهم AGS (بیمه تضمین دستمزد) پرداخت خسارت کارکنان در صورت عدم پرداخت شرکت را تضمین می کند. پس از جلسه هیئت مدیره خود در 9 دسامبر سال 2020 ، AGS تصمیم گرفت نرخ قابل اجرا را از 1 ژوئیه 2017 حفظ کند ...

ادامه مقاله در سایت اصلی را ادامه دهید

READ  کار در فرانسه A2-B1