رشد بازار ارگانیک، برچسب‌های قرمز، محصولات محلی، بدون GMO، بسته‌بندی گیاهی، بدون گلوتن، بسته‌بندی قابل بازیافت، منشورهای پایداری، بازارهای عمومی... بازار مواد غذایی و انتظارات مصرف‌کنندگان آشفته است. چگونه می توان این تحولات را به فرصت هایی برای صنایع غذایی تبدیل کرد؟

رشد بازار ارگانیک، برچسب‌های قرمز، محصولات محلی، بدون GMO، بسته‌بندی گیاهی، بدون گلوتن، بسته‌بندی قابل بازیافت، منشورهای پایداری، بازارهای عمومی... بازار مواد غذایی و انتظارات مصرف‌کنندگان آشفته است. چگونه می توان این تحولات را به فرصت هایی برای صنایع غذایی تبدیل کرد؟

 

این MOOC به شما این امکان را می دهد که این انتظارات را در مورد پایداری محصولات غذایی بهتر برآورده کنید. او به شما ارائه خواهد کرد ابزار جامد برای ساختار رویکردهای خود حول عملکرد محیطی و طراحی محیطی. در مورد چگونگی انجام آن فکر خواهیم کرداین پارامترهای جدید را در استراتژی و فرآیندهای نوآوری خود ادغام کنید. علاوه بر ارائه مفاهیم ساختاری، از جمله تجزیه و تحلیل چرخه زندگی، تا حد امکان به کارشناسان و بازخورد برای درک کلیدهای موفقیت یک فرآیند طراحی زیست محیطی. در نهایت خواهید دانست که چگونه مزایای آن را ارزیابی کنید پتانسیل ها، پشتیبانی پیدا کنید و افمشارکت شرکای داخلی یا خارجی خود را تسهیل کنید.

 

در پایان، هیچ دستور العمل آماده ای وجود ندارد، بلکه مجموعه ای از عناصر و ابزارهایی است که به شما این امکان را می دهد رویکردی متناسب با ساختار و بازار خود بسازید، و شما را به یک بازیکن در انتقال زیست محیطی و غذایی تبدیل می کند!

ادامه مقاله در سایت اصلی را ادامه دهید

READ  تاریخچه بازنمایی و درمان جنون