در این نظر علمی و فنی، ANSSI خلاصه می کند جنبه های مختلف و چالش های تهدید کوانتومی در سیستم های رمزنگاری فعلی. پس از مروری کوتاه بر زمینهe از این تهدید، این سند یک را معرفی می کند برنامه ریزی موقت برای مهاجرت به رمزنگاری پس کوانتومییعنی در برابر حملاتی که ظهور کامپیوترهای کوانتومی بزرگ ممکن می‌سازد، مقاوم است.

هدف این است که پیش بینی این تهدید در حالی که از هرگونه پسرفت در مقاومت در برابر حملات قابل دستیابی با رایانه های معمولی فعلی اجتناب می شود. هدف این اطلاعیه ارائه راهنمایی به تولیدکنندگانی است که محصولات امنیتی را توسعه می دهند و تأثیرات این مهاجرت بر اخذ ویزای امنیتی صادر شده توسط ANSSI را شرح می دهد.

ساختار سند کامپیوتر کوانتومی چیست؟ تهدید کوانتومی: چه تاثیری بر زیرساخت های دیجیتال فعلی خواهد داشت؟ تهدید کوانتومی: مورد رمزنگاری متقارن چرا باید تهدید کوانتومی امروز مورد توجه قرار گیرد؟ آیا توزیع کلید کوانتومی می تواند راه حلی باشد؟ رمزنگاری پس کوانتومی چیست؟ الگوریتم های مختلف پس کوانتومی کدامند؟ دخالت فرانسه در مواجهه با تهدید کوانتومی چیست؟ آیا استانداردهای آینده NIST به اندازه کافی بالغ خواهند بود؟