در شرایطی که نهادهای اروپایی به دنبال ایجاد تعادل ژئوپلیتیکی جدید هستند، زمانی که انتصاب رؤسای نهادهای اصلی اروپایی برای چندین هفته در کانون توجه قرار گرفته است، آیا ما در مورد آنچه واقعاً درباره این نهادها می دانیم تعجب می کنیم؟

در زندگی حرفه ای و شخصی، ما به طور فزاینده ای با قوانین به اصطلاح "اروپایی" روبرو هستیم.

این قوانین چگونه تعریف و تصویب می شوند؟ نهادهای اروپایی که در این مورد تصمیم می گیرند چگونه کار می کنند؟

هدف این MOOC این است که نهادهای اروپایی چیستند، چگونه متولد شدند، چگونه عمل می کنند، روابطی که با یکدیگر و با هر یک از کشورهای عضو اتحادیه اروپا دارند، مکانیسم های تصمیم گیری. اما همچنین روشی که هر شهروند و بازیگر می تواند مستقیماً یا از طریق نمایندگان خود (نمایندگان پارلمان اروپا، دولت، بازیگران اجتماعی)، محتوای تصمیمات اروپایی و همچنین راه حل هایی که ممکن است وجود داشته باشد، تحت تأثیر قرار دهد.

همانطور که خواهیم دید، نهادهای اروپایی به اندازه تصویری که اغلب ارائه می شود، دور، بوروکراتیک یا مبهم نیستند. آنها در سطح خود برای منافعی کار می کنند که فراتر از چارچوب ملی است.

ادامه مقاله در سایت اصلی →