چاپ دوستانه، PDF و ایمیل

وام کار غیر انتفاعی: اصل

Dans le cadre d’un prêt de main d’œuvre à but non lucratif, l’entreprise prêteuse met à disposition d’une entreprise utilisatrice un de ses salariés.

کارمند قرارداد کار خود را حفظ می کند. حقوق وی هنوز توسط کارفرمای اصلی وی پرداخت می شود.

Le prêt de main d’œuvre est à but non lucratif. L’entreprise prêteuse facture à l’entreprise utilisatrice uniquement les salaires versés au salarié, les charges sociales afférentes et les frais professionnels remboursés à l’intéressé au titre de la mise à disposition (Code du travail, art. L. 8241-1).

وام کار غیر انتفاعی: تا 31 دسامبر سال 2020

در پایان بهار ، قانون 17 ژوئن سال 2020 استفاده از وامهای غیر انتفاعی نیروی کار را آرام کرد تا به کارکنانی که در بخشی از فعالیت خود قرار داشتند بتوانند با سهولت بیشتری به شرکتی که با مشکل روبرو شده وام بگیرند. مشکلات مربوط به حفظ فعالیت خود به دلیل کمبود نیروی انسانی.

بنابراین ، تا 31 دسامبر سال 2020 ، هر بخش فعالیتی که داشته باشید ، امکان وام گرفتن کارمندان به یک شرکت دیگر را دارید:

با جایگزینی مشاوره اطلاعات قبلی CSE توسط یک مشاوره واحد ...

READ  آموزش کارآموزی در آموزش عالی