Esport تمرین رقابتی یک بازی ویدیویی است. این تمرین سوالات زیادی را مطرح می کند: آیا می توان آن را به عنوان ورزش واجد شرایط دانست؟ چگونه از بازیکنان محافظت کنیم؟ چگونه می توان مهارت های آنها را شناخت و آنها را توسعه داد؟ آیا esport اهرمی برای گنجاندن یا حذف است؟ آیا مدل اقتصادی ورزش های الکترونیکی پایدار است؟ لنگر انداختن سرزمینی یا پیوند آن با جوامع چیست؟ و در نهایت، سوالی که با بحران سلامت سال 2020 تقویت شد، آیا ورزش الکترونیکی رابطه ما را با تمرین ورزشی یا مصرف نمایش های ورزشی تجدید می کند؟

هدف MOOC "درک esport و چالش های آن" ارائه وضعیت تحقیقات دانشگاه در مورد همه این سؤالات است. ما یک دوره آموزشی ارائه می دهیم که در طی آن شما از نظرات کارشناسان و نظرات بازیگران در این بخش بهره مند خواهید شد، اما همچنین از فعالیت هایی بهره مند خواهید شد که به شما امکان می دهد دانش خود را آزمایش کرده و خودتان آن را امتحان کنید. esport.