کارمندان باید برای بازگشت به دفتر آماده شوند. طبق پیش نویس پروتکل جدید بهداشتی که عصر چهارشنبه به شرکای اجتماعی ارسال شده و دوشنبه آینده با کنفرانس ویدیویی با وزیر گفتگو می شود ، از روز چهارشنبه ، 9 ژوئن ، تاریخ مرحله سوم رفع حصر ، 100٪ کار از راه دور دیگر عادی نخواهد بود. du Travail ، الیزابت بورن.

بحران سلامت مستلزم آن است که از اواخر اکتبر سال 2020 ، کار از راه دور در پنج روز در هفته برای فعالیت هایی که می توانند از راه دور انجام شوند اجباری شده است. از ابتدای ژانویه ، بازگشت به سایت یک روز در هفته تحمل می شود. از 9 ژوئن ، قوانین بیشتر آرام می شوند. وی افزود: "ما در تعیین تعداد روزهای مناسب به كارفرمایان و كارمندان كمك می كنیم ، اما بحث در مورد دوركاری نیست! این روش همچنان برای مبارزه موثر با همه گیری توصیه می شود "، توضیح داد الیزابت بورن در لو Parisien.

حداقل تعداد روزهای دورکاری برای مذاکره

پروتکل جدید بهداشت و درمان نیاز به کارفرمایان دارد ، "در چارچوب گفتگوی اجتماعی محلی" ، حداقل تعداد روزهای دورکاری در هفته ، به