برای ساختار داده ها به یک کاربر Excel Power تبدیل شوید

شما یاد خواهید گرفت که به عملکردهای پیشرفته تسلط پیدا کنید:

- قالب بندی ، مرتب سازی

- سازماندهی داده های خام

- قالب بندی مشروط

- اپراتور منطقی IF، AND، OR

- عملکرد جستجو به دنبال ، پیدا کردن ، STXT

- ایجاد عملکرد شخصی با VBA

- تسلط بر جدول های عرضی پویا ...

ادامه مقاله در سایت اصلی →

READ  مبانی مدیریت پروژه: بازیگران