این دوره برای زبان آموزان در سطح مبتدی: دانش آموزان، دانشجویان و کارمندان دولت که می خواهند مفاهیم اولیه واژه پردازی را بیاموزند، در نظر گرفته شده است، به همین دلیل این درس (قسمت اول) را به تدریج در قالب 1 جلسه ارائه خواهیم کرد:

اولین ویدئو برای توضیح است قالب بندی ساده یک متن وارد شده در هر کیلومتر؛

فیلم دوم روشی را ارائه می دهد که می توانیم از آن طریق استفاده کنیم پاراگرافهای قالب بندی شده یک سند؛

فیلم سوم نشان می دهد که چگونه قرار دادن اشیا (تصاویر ، اشکال ، قطره درپوش) در سند

ویدئوی چهارم ادامه فیلم قبلی است ، یعنی: قرار دادن اشیا (جداول ، Word Art) ؛

ویدئوی پنجم مقداری ارائه می دهد عملیات در دستکاری آرایه ها در یک…

ادامه مقاله در سایت اصلی →