قانون ASAP: مدت زمان و تمدید توافق نامه های تقسیم سود (ماده 121)

این قانون امکان انعقاد قراردادهای تقسیم سود را برای مدت زمان کمتر از 3 سال تداوم می بخشد. حداقل مدت زمان توافق نامه تقسیم سود اکنون یک سال است.

تاکنون این دوره کاهش یافته فقط برای شرکت هایی با کارمندان کمتر از 11 نفر و تحت شرایط خاص امکان پذیر بود.
این امر همچنین در سال 2020 به طور موقت برای تسهیل اعطای جایزه قدرت خرید مجاز بود ، اما این امکان در 31 آگوست سال 2020 پایان یافته بود.

مدت زمان تمدید ضمنی نیز تغییر کرده است. این مدت دیگر برای 3 سال نخواهد بود بلکه برای یک دوره برابر با مدت اولیه توافقنامه خواهد بود.

قانون ASAP: قوانین جدیدی برای قراردادهای پس انداز کارکنان که در سطح شعبه منعقد شده است (ماده 118)

تمدید یک ساله زمان برای شعب اجازه مذاکره را داد

چندین سال است که قوانین مختلفی را موظف کرده اند که شعب را به مذاکره در مورد پس انداز کارمندان متعهد کنند ، اما هر بار مهلت به عقب منتقل می شود. با قانون ASAP که مهلت تعیین شده توسط قانون PACTE را به مدت یک سال به تعویق بیندازید.

بنابراین قانون از 31 دسامبر سال 2020 به 31 دسامبر 2021 موعد مقرر برای شعب موکول می کند

ادامه مقاله در سایت اصلی را ادامه دهید

READ  فراخوان عمومی برای اظهار نظر در مورد نیازهای ارائه‌دهنده رایانش ابری نسخه 3.2.a (SecNumCloud)