CET پشتیبانی مالی منجر به پشتیبانی خواهد شد سه Opco, کسب و کار های محلی, سانته et یکنواختی آنها آنها را شلیک خواهند کرد دستیاران VERS له ساختارهای یکپارچه سازی در اجرای Afest.
این دستگاه بخشی از اراده منطقه "بودجه خود را به سمت دوره های آموزشی نوآورانه در نظر گرفته شده برای ESA ، به ویژه از طریق اجرای Afest هدایت کنید".

این سه Opco 64 یورو برای پشتیبانی از SIAE ها در اجرای Afest دریافت می كنند ، یك روش آموزشی كه "به خصوص برای ESIS به نظر می رسد و امکان پاسخگویی به موضوعات مختلف را فراهم می کند" این پشتیبانی از روند فراهم می کند:

un پشتیبانی توسط یک مشاور خبره به طور مستقیم در شرکت برای انجام تشخیص فرصت و امکان سنجی. این مشاور متعاقباً "به تحقق اولین آفست"، ویژه این شرکت است. این کمک می کند تا مهارتهایی را که می تواند توسط Afest بدست آورد ، انتخاب موقعیتهای یادگیری کار ، ایجاد ابزار ارزیابی و "تضمین فرم گرایی اداری" آ آموزش جمعی آینده نگهبانان شرکت آفست ، در زمینه آموزش ، نقش آنها ، تکنیک های آموزش ... "این به آنها امکان می دهد تا دانش خود را در زمینه نظارت فنی کامل کرده و روند انتقال خود را بهبود بخشند.

ادامه مقاله در سایت اصلی را ادامه دهید

READ  15| پوشش بیمه ای در چارچوب یک آزمایش نظارت شده چیست؟ اگر کارمند در طول دوره آزمایشی تحت نظارت در محل کار دچار حادثه شود چه اتفاقی می افتد؟