اگر در استفاده تردید دارید دفتر 365، این آموزش رایگان فیلم است برای شما.
او ارائه می دهد پیشنهادات حرفه ای مختلف Office 365 و به شما امکان می دهد درک کنید که ابزارهای مختلف برای چه کاری استفاده می شوند.

در این آموزش ، ابزارها با دسته های زیر تفکیک می شوند:

سرانجام ، من به شما ارائه می دهم مزایای استفاده از Microsoft Office 365.
این آموزش مقدمه ای برای من است آموزش دفتر 365 که در سیستم عامل پیدا خواهید کرد ...