تحرک داخلی: چه استراتژی ، چه سیستم های پشتیبانی؟

چه برنامه کارمند شما نتیجه یک انتخاب شخصی باشد و چه یک الزام حرفه ای ، تصمیم خنثی نیست و شایسته حمایت هرچه بهتر است. و اگر تحرک داخلی بخشی جدایی ناپذیر از مأموریت های منابع انسانی به عنوان عنصر اصلی سیاست GPEC باشد ، موفقیت آن به مشارکت مدیریت بستگی دارد. بنابراین ، بررسی افراد (یا "بازبینی پرسنل") ، که متشکل از تبادل بین مدیریت و بخش منابع انسانی است ، ضروری است. این یک چشم انداز جهانی از استعدادهای شرکت و یک تقسیم کارآمد را فراهم می کند:

پیش بینی تحولات داخلی. برنامه ارتباطی مناسب ؛ اندازه گیری خطر شناسایی استعدادهای باز برای یک پروژه تحرک.

گام های زیر البته در انطباق با برنامه توسعه مهارت ها است که می توان به آن دو وسیله ارزشمند در زمینه تحرک داخلی اضافه کرد:

ارزیابی مهارت های: همانطور که از نام آن مشخص است ، به شما امکان می دهد تمام مهارت های کارمند خود را که می تواند بسیج شود به روز کنید ، بلکه آرزوهای آنها را نیز به نمایش بگذارید و شاید آنها را مطابق با

ادامه مقاله در سایت اصلی را ادامه دهید

READ  چگونه می توان سیستم توقف ها و زبانه ها را در Word مدیریت و تسلط داد؟