برگشتن پس از از دست دادن شغل خود از نظر حرفه ای و همچنین شخصی هرگز آسان نیست. در صورت اخراج اقتصادی ، شرکتهایی که بیش از 1 کارمند دارند باید مرخصی مجدد استخدام را ارائه دهند. اما چگونه می توانید از این دوره گذار نهایت استفاده را ببرید؟ در اینجا ما در شرکت Olivier Brevet ، مدیر Oasys Mobilité ، چند کلید به شما می دهیم.

بین 1 مارس 2020 و 24 مه 2021 ، یعنی در بحبوحه یک بحران سلامت ، گروه انیمیشن تحقیقات ، مطالعات و آمار (جرات) در فرانسه 1 PSE (برنامه هایی برای حفاظت از اشتغال) را ثبت کرد. برای شرکتهایی که بیش از 041 کارمند دارند ، تعهد ارائه مرخصی مجدد در صورت تعدیل نیرو به کارمندان مربوطه.

« مرخصی مجدد خدمت از نظر مدت زمان (4 ماه) و جبران خسارت حداقل تحمیل می کند (65٪ از متوسط ​​غرامت دوازده ماه گذشته) ، توضیح می دهد Olivier Brevet ، مدیر Oasys Mobilité ، یک شرکت پشتیبانی از کارمندان قبل از ترک شرکت (اطلاعات ، پشتیبانی تصمیم ، انعکاس) و پس از عزیمت آنها برای اجرای دقیق پروژه خود (اشتغال ، آموزش ، ایجاد مشاغل ، تصفیه حقوق بازنشستگی و غیره). سپس ، مذاکرات از نظر مدت زمان انجام می شود