مدیران نقش کلیدی در مدیریت تیم ها دارند، اما جای آنها همیشه آسان نیست.
فشار بین استادان و کارکنان، گاهی بسیار شدید است.
این بدون عواقب در جو در داخل شرکت و در کیفیت کار نیست.

بنابراین برای اینکه ارتباط با مدیرتان سمی نباشد، در اینجا چند نکته و توصیه وجود دارد.

این حقیقت را قبول کنید که او برتر است:

این چیزی است که ما به خصوص در کارمندان جوان می بینیم، آنها به سختی می پذیرند که یک فرد بالاتر از آنها در سلسله مراتب شرکت قرار گیرد.
اگر چه این صرفا ساختاری است، اما اصل "برتر" می تواند مشکل ساز باشد.
در این مورد، شما باید همه چیز را در زمینه قرار دهید.
برای یک تیم به طور موثر کار می کند، باید توسط یک رهبر رهبری شود، همانطور که در طول یک مورد است کار گروهی.
بلافاصله فکر نکنید که مدیر شما در آنجا مشکلاتی برای شما ایجاد می کند، اما برعکس، برای کمک به شما به طور موثر کار می کند.

مدیر خود را به عنوان یک فرد قدرتمند مشاهده نمی کنید:

باز هم، این یک دیدگاه متعصب است که بسیاری از کارکنان دارند.
مدیر شما بیش از قدرت نیست، او نیز تحت فشار از سران خود است.
بدانید که چگونه تصمیمات درست را بگیریدتیم های مدیریتی یا نگه داشتن مهلت ها همه چیزهایی هستند که می توانند بر مدیر تاثیر بگذارند و این می تواند اتفاق بیفتد که این فشار را بر تیم های خود نشان می دهد.
در این مورد، باید بدانید که چگونه صبر و همدلی را نشان دهید.

READ  بهبود ارتباطات بین فردی شما در محل کار

مدیر شما یک انسان است، مثل شما:

در مقابل مدیری که بیش از حد خواستار، حتی اقتدارگرا است، می توانید فراموش کنید که این یک انسان مانند دیگران است.
این به این دلیل نیست که او برتر از شماست که هیچ مشکلی شخصی یا حرفه ای ندارد.
بنابراین شما باید در نظر داشته باشید که اگر یک درگیری وجود دارد، آنها همیشه به شما پاسخگو نیستند و شما همچنین ممکن است مسئولیت های خود را که شما باید فرض کنید.
بنابراین بی فایده است که همه چیز را بر روی پشتش بگذارد.

دانستن اینکه چگونه می توان گفت: توقف:

برخی از مدیران وضعیت خود را مورد استفاده قرار داده و از آن سوء استفاده می کنند و در این مورد لازم است که بدانیم که چگونه می توان گفت.
منتظر نباشید که وضعیت در مورد آن صحبت کند.
موضوع را با مدیر خود بحث کنید در مورد چیزهایی که برای شما مناسب نیست صحبت کنید و اگر او نمی خواهد چیزی بشنود، دریغ نکنید که با HRD خود صحبت کنید.
مهم این است که همیشه گفتگو را بدون آن که یک صبح روز صبح باشد، به خطر می اندازید و همه چیز را برای یک نکته غیرمعمول مسطح کنید.