چاپ دوستانه، PDF و ایمیل

این دوره برای افرادی در نظر گرفته شده است که به یک دلیل یا دلیل دیگر ، مجبورند در خانه ، به تنهایی و بدون معلم تحصیل کنند. ابتدا یاد خواهیم گرفت که اهداف واقع بینانه یادگیری را برای خود تعیین کنیم. سپس یاد خواهیم گرفت که چگونه برنامه های خود را برنامه ریزی کنیم و م theثرترین روش ها را برای یادگیری به صورت خودکار لیست کنیم. سپس دانش خود را در زمینه یادداشت برداری ، حفظ کردن ، کارهای گروهی ، امتحانات عملی و فرهنگ تجدید خواهیم کرد. 11 جلسه کوتاه و مستقیم وجود دارد. یادداشت برداری کنید ...

ادامه مقاله در سایت اصلی را ادامه دهید

READ  برای مصاحبه شغلی خود آماده شوید