توضیحات:

این دوره برای افرادی در نظر گرفته شده است که به دلایلی مجبور به تحصیل در خانه، به تنهایی و بدون معلم هستند. اول، ما یاد خواهیم گرفت که اهداف یادگیری واقع بینانه را تعیین کنیم. سپس یاد خواهیم گرفت که وظایف خود را برنامه ریزی کنیم و موثرترین روش ها را برای یادگیری به تنهایی فهرست کنیم. سپس، دانش خود را در زمینه یادداشت برداری، حفظ، کار گروهی، آزمون های آزمایشی و فرهنگ تجدید می کنیم. 11 جلسه کوتاه و ساده وجود دارد. یادداشت بردارید!

آرزو می کنم آموزش خوبی داشته باشید!