فرانسوی: یک مهارت اساسی ...

تسلط به زبان فرانسه نوشتاری یک مهارت ابتدایی است که بسیاری آن را برای هر فرد بالغی کسب می کنند. با این حال ، همه با سابقه ای معادل از مدرسه بیرون نمی آیند.

با این حال ، در زندگی کاری ، مهارت نوشتن ، یا بهتر بگویم نوشتن حرفه ای ، همیشه مفید است. از نوشتن CV و یک جلد نامه تا برقراری ارتباط با مشتری و عبور از مبادلات رسمی با سلسله مراتب ، همه چیز فرصتی برای نوشتن است.

دستیابی به آرامش و آرامش به این مقاطع اجباری زندگی حرفه ای مستلزم داشتن همه کلیدها در دست است تا از دامهای فرانسوی جلوگیری کرده و بدون اشتباه بنویسید.

ادامه مقاله در سایت اصلی →

READ  کوپن رستوران: شرایط استفاده تا 31 آگوست 2021 تنظیم شده است