"پروژه انتقال حرفه ای" (PTP) به همه کارکنان اجازه می دهد تا خود را بسیج کنند حساب آموزش شخصی(CPF) به ابتکار وی، به منظور انجام یک اقدام آموزشی گواهی برای تغییر حرفه یا حرفه.


در طول پروژه انتقال حرفه ای، کارمند از مرخصی خاصی بهره مند می شود که در طی آن قرارداد کاری وی به حالت تعلیق در می آید. حق الزحمه او تحت شرایط خاصی حفظ می شود. این سیستم جایگزین مرخصی آموزشی فردی (CIF) شد.


کمیته‌های بین‌حرفه‌ای مشترک منطقه‌ای (CPIR) - انجمن‌های "Transitions Pro" (ATpro)که Transitions Pro نیز نامیده می شود، برنامه های کاربردی برای حمایت مالی برای پروژه های انتقال حرفه ای را بررسی می کند. آنها هزینه های آموزشی، حق الزحمه و در صورت لزوم، برخی هزینه های جانبی مربوط به آموزش را پوشش می دهند.


کارمند برای هدایت در انتخاب بازآموزی و تکمیل پرونده خود می تواند از حمایت یک مشاور توسعه شغلی (CEP). CEP به کارمند اطلاع می دهد، راهنمایی و کمک می کند تا پروژه خود را رسمی کند. او یک طرح مالی را پیشنهاد می کند.


با پایان دوره آموزشی وی، تعلیق قرارداد کارمند به پایان می رسد. او به محل کار خود برمی گردد یا

ادامه مقاله در سایت اصلی را ادامه دهید

READ  Word 2016 VBA Training: The Complete Guide