آیا می توان کارمندی را به دلیل پوشیدن لباس اخراج کرد ریش با مفاهیم مذهبی ؟ به همین س thال خاردار است که دادگاه صلاحیت با صدور رأی در تاریخ 8 ژوئیه پاسخ داد یک توقف مربوط به حقوق و آزادیهای اساسی کارمند در شرکت.

در این پرونده تصمیم گرفته شد ، یک کارمند ، یک مشاور امنیتی برای Risk & Co ، یک شرکت ارائه دهنده خدمات امنیتی و دفاعی برای دولت ها ، سازمان های غیر دولتی بین المللی یا شرکت های خصوصی ، به دلیل بدرفتاری جدی اخراج شده است ، کارفرما او را به این اتهام متهم می کند ریش پوشیدن "به گونه ای تراش خورده است که در سطوح دینی و سیاسی دوگانه عمداً معنی دار باشد". او در نظر گرفت که این ریش " فقط توسط یک تحریک قابل درک است [این] مشتری ، و به احتمال زیاد امنیت تیم خود را به خطر بیندازد و [خود] همکاران در سایت ".

سپس کارمند قضات را توقیف کرد و خواستار بی اعتبار بودن اخراج خود شد ، قضاوت کرد که این امر براساس یک زمینه تبعیض آمیز. اتاق اجتماعی دادگاه صلاحیت با او موافقت کرد.

برای منع استفاده از نمادهای مذهبی ، بند بی طرفی لازم است

بالاترین دادگاه ...