سه فرمان ، که در اجرای قانون 6 اوت 2019 در مورد تحول در خدمات عمومی گرفته شده است ، باعث بهبود استخدام ، ادغام و پیشرفت شغلی این کشور می شود افراد دارای معلولیت در خدمات عمومی.

تأسیس در پایان قرارداد کارآموزی

فرمانی که در 7 مه در روزنامه رسمی منتشر شد ساده تأسیس معلولانی که قرارداد کارآموزی را در خدمات عمومی به اتمام رسانده اند. آنها می توانند از رویه اختصاصی از دسترسی مستقیم به موقعیتی بهره مند شوند.

داوطلبان باید درخواست تصدی تصدی خود را حداقل سه ماه قبل از پایان قرارداد كارآموزی به مرجع جذب ارسال كنند. دومی یک ماه از زمان دریافت درخواست برای ارسال پیشنهاد تصدی تصدی و همچنین یک یا چند پیشنهاد برای شغل مربوط به توابع انجام شده در دوره کارآموزی مهلت دارد. اگر پیشنهادی برای ارائه نداشته باشد ، در همان محدودیت زمانی آنها را مطلع خواهد کرد. داوطلبان برای ارسال درخواست خود پانزده روز فرصت خواهند داشت. یک کمیته تصدی پرونده ها را بررسی می کند و نامزدها را برای مصاحبه دعوت می کند یا نمی کند