هدف اصلی این دوره آشنایی دانشجویان با ماهیت خاص اشیاء سیاسی با ارائه واژگان، ابزارها و روش‌هایی برای شناسایی، نام‌گذاری، طبقه‌بندی و پیش‌بینی پدیده‌های سیاسی است.

با شروع از مفهوم قدرت، مفاهیم کلیدی علوم سیاسی در معرض دید شما قرار خواهد گرفت: دموکراسی، رژیم، سیاست، ایدئولوژی و غیره.

با پیشرفت ماژول ها، یک واژگان ایجاد می شود و با شما کار می کند. در پایان این دوره، شما اصطلاحات مربوط به این رشته را به دست خواهید آورد و این مفاهیم را به زبان خواهید آورد. در رمزگشایی اخبار و تدوین ایده های خود راحت تر خواهید بود.

استادان به طور منظم دانش و تجزیه و تحلیل خود را به اشتراک خواهند گذاشت. ویدئوها همچنین دارای چندین نمودار هستند تا یادگیری را پویاتر کنند.

شما همچنین این فرصت را خواهید داشت که دانش خود را از طریق آزمون ها و تمرین های مختلف آزمایش کنید.

اخبار: امسال خواهیم دید که چگونه قدرت، اعمال و توزیع آن تحت تأثیر همه گیری کووید 19 قرار گرفته است.