کمک برای استخدام جوانان: تمدید تا 31 مه 2021

تا 31 مارس 2021، در صورت استخدام فرد جوان زیر 26 سال که حقوقش کمتر یا معادل 2 برابر حداقل دستمزد باشد، می توانید تحت شرایط خاصی از کمک مالی بهره مند شوید. این کمک می تواند تا 4000 یورو در طول 1 سال برای یک کارمند تمام وقت برسد.

به منظور حفظ تحرک شرکت ها به نفع جوانان ، وزارت کار از تمدید بیشتر این کمک ها تا 31 مه 2021 خبر داده است. با این حال ، از 1 آوریل 2021 تا 31 مه 2021 ، این کمک فقط باید اعطا شود برای دستمزد محدود شده به حداقل 1,6 دستمزد در منطق برداشت تدریجی کمک.

کمک تحصیلی استثنایی: تمدید تا 31 دسامبر 2021

در صورت جذب کارآموز یا کارمندی در قرارداد حرفه ای شدن ، تحت شرایط خاصی ممکن است کمک استثنایی به شما اعطا شود. این کمک که بسته به مورد 5000 یا 8000 یورو است ، اخیراً تمدید شد اما فقط برای ماه مارس 2021 تمدید شد (به مقاله ما "کمک به قراردادهای کارآموزی و حرفه ای شدن: یک سیستم جدید برای مارس 2021" مراجعه کنید).

گسترش آن به ...

ادامه مقاله در سایت اصلی را ادامه دهید

READ  مبانی هک رشد