به عنوان بخشی از برنامه بهبودی ، کمک مالی استثنایی 3 یورو برای قراردادهای کارآموزی منعقده بین 000 ژوئیه 1 و 2020 فوریه 28 به مقامات محلی اختصاص داده می شود ، در صورت لزوم به صورت عقب گرد.

مادام الیزابت بورن ، وزیر کار ، اشتغال و ادغام ، مادام ژاکلین گورو ، وزیر انسجام ارضی و روابط با مقامات محلی ، مادام آملی دو مونتچالین ، وزیر تحول و خدمات عمومی و آقای الیویه دوسوپت ، وزیر نماینده مسئول حسابهای عمومی ، از تقویت پشتیبانی برای یادگیری در مقامات محلی خبر دادند.

به عنوان بخشی از برنامه بهبود ، دولت در 23 ژوئیه 2020 ، طرح "1 جوان ، 1 راه حل" را برای تسهیل ورود به زندگی حرفه ای جوانان زیر 26 سال به اجرا درآورد.

مکانیسم استثنایی برای حمایت از کارآموزی و در نتیجه تشویق به کارگیری جوانان به کار گرفته شده است.

بنابراین خدمات عمومی نقش کامل خود را در این تلاش ایفا می کند. کارآموزی راهی است برای دسترسی جوانان به بازار کار و در عین حال فرصتی برای کشف مشاغل عمومی. بیش از 40 جوان ...

ادامه مقاله در سایت اصلی را ادامه دهید

READ  استاد فروش اجتماعی | فروش در LinkedIn در سال 2020