چاپ دوستانه، PDF و ایمیل

آیا برای تحصیل ، آموزش یا فعالیت های حرفه ای خود به اجازه خود نیاز دارید؟ چگونگی تأمین مالی آن را بیاموزید!

تحرک یک مسئله واقعی برای ادغام حرفه ای است: در بعضی مناطق ، مجوز رانندگی به ویژه برای جوانان یک اجازه کار واقعی است. در مورد راه حل ها و کمک های دولتی که به شما کمک می کند گواهینامه رانندگی خود را تأمین مالی کنید اطلاعات کسب کنید.

از 1 ژانویه 2019 ، کارآموزان بزرگسال می توانند از کمک دولتی 500 یورویی بهره مند شوند برای تأمین مالی گواهینامه رانندگی خود. هر آنچه در مورد كمك مالی برای گواهینامه رانندگی B برای كارآموزان باید بدانید.

استفاده از حساب آموزش شخصی (CPF) خود را برای تأمین هزینه آزمون گواهینامه رانندگی (دروس کد و رانندگی) در نظر بگیرید.
برای بهره مندی از آن ، هر دو باید:

دریافت مجوز به دستیابی به یک پروژه حرفه ای یا ارتقا the امنیت شغلی حرفه ای دارنده حساب کمک می کند. و اینکه دارنده حساب منوط به تعلیق مجوز خود یا ممنوعیت درخواست مجوز نیست (این تعهد توسط گواهی مربوط به افتخار شخص مورد نظر تأیید می شود).
برای تحت پوشش قرار گرفتن ، این آماده سازی باید توسط یک مرکز تأیید شده ارائه شود

ادامه مقاله در سایت اصلی را ادامه دهید

READ  قرارداد با مدت معین: واقعیت افزایش موقتی در زمان انعقاد قرارداد را ثابت کنید