به مدت 4 هفته بیایید و چالش های مدیریت ریسک در انبار غلات را آموزش دهید. شما اهمیت راه اندازی یک رویکرد پیشگیری از خطر را درک خواهید کرد و قادر خواهید بود خطرات اصلی را که در این محیط خاص رخ می دهد شناسایی کنید.

این MOOC که توسط بازیگران مختلف در این بخش طراحی شده است: نمایندگان اتحادیه های کارگری، نمایندگان تامین اجتماعی کشاورزی، کارکنان شرکت، معلمان، کارشناسان و مربیان در زمینه مدیریت ریسک، به شما این امکان را می دهد که دانش خود را در زمینه موضوعات ایمنی و بهداشت حرفه ای غنی کنید.

ادامه مقاله در سایت اصلی را ادامه دهید

READ  چگونه می توان سیستم توقف ها و زبانه ها را در Word مدیریت و تسلط داد؟