این یک راهنمای جدید برای کارفرمایان است. وزارت کار روز دوشنبه ، 7 سپتامبر ارسال شده است پروتکل ملی برای اطمینان از سلامت و ایمنی کارکنان در برابر اپیدمی کوید -19 ، که جایگزین پروتکل ملی تخریب می شود. این سند از اول سپتامبر قابل اجرا است. این عناوین مختلف را پوشش می دهد.

پوشیدن ماسک

فضاهای بسته جمعی

استفاده از ماسک در شرکت های در مکان های جمعی بسته اجباری است. با این حال ، پروتکل موارد استثنایی را برای این اصل تعیین می کند.

ماهیت معاملات خاص پوشیدن ماسک را ناسازگار می کند.

کارمندی که در پست خود است ممکن است حق داشته باشد در زمان مشخصی از روز کاری ماسک خود را کنار بگذارد و به فعالیت خود ادامه دهد. اما غیرممکن است که ماسک خود را در طول روز بردارید ...