چاپ دوستانه، PDF و ایمیل

À partir du 1er mars, tous les jeunes de moins de 26 ans (moins de 30 ans pour les jeunes en situation de handicap), sans formation ni emploi depuis plusieurs mois pourront bénéficier du Contrat d’Engagement Jeune auprès de leur Mission Locale ou de leur agence Pôle emploi : un accompagnement intensif pour construire leur projet professionnel, découvrir
تجارت، آموزش و یافتن شغل.

Le Contrat Engagement Jeune est un accompagnement personnalisé et intensif pour permettre aux jeunes sans emploi ni formation d’entrer plus rapidement dans le monde du travail.

مطالب:
Qu’est-ce que le Contrat d’Engagement Jeune ?
دغدغه جوانان کیست؟
دستگاهی که در سراسر قلمرو ارائه می شود
دوره های ویژه برای افراد جوان که بیشترین اختلال را دارند
Le rôle du conseiller dans le Contrat d’Engagement Jeune
یک تعهد متقابل
Une application pour faciliter le suivi et l’autonomie des bénéficiaires
نقش محوری شرکت ها در غنی سازی مسیرها
Comment bénéficier du Contrat d’Engagement Jeune ?
کمپین ارتباطی برای اطلاع رسانی به جوانان

pdf کیت مطبوعاتی – راه اندازی قرارداد مشارکت جوانان دانلود (45.9 مگابایت)

READ  آیا من در طول مصاحبه مقدماتی اخراج حق دارم که توسط یک کارمند شرکت کمک کنم؟