گواهی صلاحیت حرفه ای (CQP) به رسمیت شناخته شدن مهارت ها و دانش لازم برای انجام یک تجارت را ممکن می سازد. یک CQP توسط یک یا چند کمیته ملی اشتغال مشترک (CPNE) در بخش حرفه ای ایجاد و صادر می شود.

وجود قانونی CQP منوط به انتقال آن به صلاحیت های فرانسه است.

CQP ها ممکن است روش های متمایز تشخیص قانونی داشته باشند:

  • CQPهایی که به فرانسه منتقل شده اند صلاحیت های مسئول صدور گواهینامه حرفه ای: این CQP ها فقط در شرکت های شعبه یا شعب مربوطه به رسمیت شناخته می شوند.
  • CQPهای ثبت شده در فهرست ملی گواهینامه های حرفه ای (RNCP) ذکر شده در ماده L. 6113-6 قانون کار، بنا به درخواست کمیته(های) اشتغال مشترک ملی که آنها را ایجاد کرده اند، پس از موافقت کمیسیون مهارت های فرانسه مسئول. گواهینامه حرفه ای

دارندگان این CQP ها می توانند آنها را با شرکت هایی در شعبی غیر از شعبه یا شعبه های حامل CQP اظهار کنند.

از 1er ژانویه 2019، ثبت نام در فهرست ملی گواهینامه های حرفه ای CQP، طبق روال جدید مقرر در قانون 5 سپتامبر 2018، اجازه می دهد تا به دارنده CQP یک سطح از صلاحیت نسبت داده شود، مانند مدارک تحصیلی و عناوین برای مقاصد حرفه ای ثبت شده در همین فهرست.

  • CQP ها در دایرکتوری خاص ذکر شده در ماده L. 6113-6 قانون کار ثبت شده اند.

فقط اقدامات آموزشی تایید شده توسط CQP ها که در RNCP یا در فهرست خاص ثبت شده اند برای حساب آموزشی شخصی واجد شرایط هستند.

READ  اکسل رایگان: VSearch عمیق
توجه داشته باشید
CQPI که توسط حداقل دو شاخه ایجاد شده است، مهارت های حرفه ای مشترک در فعالیت های حرفه ای یکسان یا مشابه را تأیید می کند. بنابراین تحرک و چند رشته ای کارمندان را ارتقا می دهد.

مانند سایر گواهینامه های حرفه ای، هر CQP یا CQPI بر اساس موارد زیر است:

  • چارچوب مرجعی از فعالیت ها که موقعیت های کاری و فعالیت های انجام شده، حرفه ها یا مشاغل مورد نظر را توصیف می کند.
  • چارچوب مهارت‌هایی که مهارت‌ها و دانش‌ها، از جمله مهارت‌های عرضی را که از آن به دست می‌آیند، شناسایی می‌کند.
  • یک سیستم مرجع ارزیابی که معیارها و روش های ارزیابی دانش کسب شده را تعریف می کند (بنابراین این سیستم مرجع شامل شرح آزمون های ارزیابی می شود).

 

ادامه مقاله در سایت اصلی →