چک لیست پرداخت شما هر ماه ، آیا واقعاً مفید است؟ این نه تنها مفید بلکه بیش از حد ضروری است. یک لیست بسیار طولانی از دست و پا چلفتی که اغلب در لیست های پرداخت وجود دارد ، وجود دارد. اشتباهات آن متاسفانه از آنچه تصور می کنید متداول تر است. یک سوم کارمندان می گویند که در طول 12 ماه گذشته متوجه عدم دقت در پرداخت پول خود شده اند. این همان چیزی است که از a ظاهر می شود مطالعه IFOP در سال 2015 در این زمینه انجام شده است. بنابراین یک فرصت خوب وجود دارد که شما از این مشکل متاثر شوید. شما سه سال فرصت دارید تا پول خود را مطالبه کنید. در شرایطی که گسل در نوشتن payslip خود را منجر به عدم پرداخت مبالغ مدیون شما شده است.

با شروع اشتباهات مکرر ، لیست پرداخت خود را بررسی کنید

در اینجا اشتباهاتی وجود دارد که احتمالاً در صفحه پرداخت خود مشاهده خواهید کرد. هر یک از اشتباهات او کمبودی را تشکیل می دهد. از دست دادن پول که در بعضی موارد قابل توجه است. در صورتی که 10 سال سابقه ارشد شما در نظر گرفته نشده است. به شما اجازه می دهم مقدار پولی را که از دست داده تصور کنید. لازم به ذکر نیست که زمان آن فرا رسیده است ، محاسبه مستمری بازنشستگی شما است. که براساس لیست پرداختهای فانتزی باشد. برخی از شرکت ها حتی احترام نمی گذارند توافق نامه های جمعی در حال اجرا.

برخی از نمونه های سوء رفتارهای گسترده

 • شماره های نادرست اضافه کاری
 • محاسبه نادرست تعداد روزهای مرخصی
 • تخمین کل مشارکتها
 • در محاسبه حقوق و دستمزد ، سن شما لحاظ نشده است
 • فراموش کردن برای بازپرداخت گزارش هزینه
 • توافق جمعی اعمال نمی شود
 • عدم حضور در مرخصی بیمار نا مشخص

لیست امتیازهایی که باید به طور خاص مورد توجه قرار گیرد

1)      اطلاعات کلی

 • نام و آدرس کارفرمای خود
 • کد NAF یا APE
 • تعیین بدنه ای که کمک های تأمین اجتماعی را از کارفرمای شما جمع می کند و شماره ای که پرداخت های آن انجام می شود
 • توافق جمعی قابل اجرا یا یادآوری مقررات کد کار مربوط به مدت زمان مرخصی پرداخت شده و مدت زمان اعلام در صورت خاتمه قرارداد کار
 • حضور پیشخوان مرخصی پرداخت شده ، RTT ، استراحت شب جبرانی ...
 • حاشیه نویسی شما را تشویق می کند تا لیست پرداخت خود را به طور نامحدود نگه دارید

2)      عناصر محاسبه حقوق شما

 • نام شما و موقعیتی که در اختیار دارید
 • موقعیت در سلسله مراتب با توجه به طبقه بندی متعارف (M1 ، M2 ، OS5) و ذکر ضریب
 • ارشدت
 • مقدار حقوق ناخالص شما
 • تاریخ و تعداد ساعات کاری که این حقوق مربوط می شود
 • تاریخ پرداخت حقوق
 • تمایز بین ساعتهای پرداخت شده با نرخ عادی و افزایش آن با ذکر نرخ اعمال شده برای هر گروه (ساعات شبانه ، اضافه کاری ، یکشنبه ، تعطیلات عمومی)
 • نوع و میزان کلیه مکمل های مربوط به حقوق ناخالص (اطلاعاتی که دقیقاً از چه حقی برخوردار هستید)
 • میزان کمک هزینه حمل و نقل
 • نوع و میزان مکمل های مربوط به حقوق مشمول مشارکت کارمندان و کارفرمایان
 • نوع و میزان کمکهای تأمین اجتماعی
 • نوع و میزان کلیه کسرهای حاصل از حق الزحمه شما (به ویژه اگر در مرخصی بیمار هستید یا در محل کار تصادف دارید مراقب باشید)
 • تاریخ تعطیلات و میزان غرامت شما در این مدت
 • میزان و میزان مالیات نگهدارنده در مورد شما و اطلاعات مربوط به مبلغ موعد قبل و بعد از برداشت
 • مبلغی که در واقع بعد از تمام محاسبات توسط کارمند دریافت می شود

اطلاعاتی که به هیچ وجه نباید در صفحه پرداخت شما ظاهر شوند

غیرقانونی بودن یک لیست پرداخت به شما نشان می دهد که مشارکت خود را در اعتصاب نشان می دهد. ما نمی توانیم به وظیفه اتحادیه شما نیز مراجعه کنیم. و عموماً به هرگونه اطلاعاتی که به حقوق افراد و آزادیهای فردی یا جمعی نقض می کند.