تسهیل انتقال حرفه ای کارمندان متأثر از پیامدهای اجتماعی بحران سلامت ، این هدف سیستم انتقال جمعی است.

هدف این کارمندانی است که شغل آنها مورد تهدید قرار گرفته و خود را در مشاغل امیدوار کننده ای که نیاز محلی برآورده نشده ای در آن وجود دارد ، جای می دهند.

این سیستم توسط سازند FNE با مبلغ 500 میلیون یورو و توسط شرکتهای مربوطه تأمین خواهد شد ...

 

ادامه مقاله در سایت اصلی را ادامه دهید

READ  یک رویکرد ایمنی و بهداشت را در محل کار به کار ببرید