قراردادهای جمعی: پاداش سالانه منوط به حضور کارکنان

یک کارمند در 11 دسامبر 2012 پس از اخراج، قضات دادگاه صنعتی را به دلیل سوء رفتار جدی دستگیر کرده بود.

در مورد اول، او تا حدودی در پرونده خود پیروز شده بود. در واقع، اولین قضات در نظر گرفته بودند که حقایق ادعا شده علیه کارمند، تخلف جدی نیست، بلکه دلیل واقعی و جدی برای اخراج است. بنابراین آنها کارفرما را محکوم کرده بودند که مبالغی را که کارمند به دلیل صلاحیت تخلف جدی از آن محروم شده بود به او بپردازد: حقوق معوقه برای دوره اخراج، و همچنین مبالغی در رابطه با غرامت برای اخطار و حقوق پایان کار.

در مورد دوم، قضات با توجه به عدم احراز شرایط دریافت پاداش، درخواست کارمند را رد کردند. این توسط قرارداد جمعی برای تجارت خرده فروشی و عمده فروشی عمدتاً در مواد غذایی (ماده 3.6) پیش بینی شده است.

ادامه مقاله در سایت اصلی را ادامه دهید

READ  خدمات مشتری از طریق تلفن