کارمند در چارچوب یک PTP درخواست مرخصی را به کارفرمای خود ارسال می کند حداکثر 120 روز قبل از شروع اقدام آموزشی که مستلزم وقفه مستمر حداقل شش ماهه باشد. در غیر این صورت این درخواست باید حداکثر 60 روز قبل از شروع اقدام آموزشی ارسال شود.

مزایای مرخصی درخواستی توسط کارفرما قابل رد نیست فقط در صورت عدم رعایت شرایط ذکر شده توسط کارمند. با این حال، در صورت بروز پیامدهای زیانبار برای تولید و عملکرد شرکت، یا اگر نسبت کارکنانی که به طور همزمان در این مرخصی غایب هستند، بیش از 2٪ از کل نیروی کار مؤسسه را تشکیل دهد، ممکن است تعویق مرخصی اعمال شود.

در این زمینه، مدت مرخصی انتقال حرفه ای، که به یک دوره کاری شبیه سازی می شود، نمی تواند از مدت مرخصی سالانه کاهش یابد. در محاسبه سنوات کارمند در شرکت لحاظ می شود.

کارمند به عنوان بخشی از دوره آموزشی خود مشمول الزام حضور می باشد. او به کارفرمای خود مدرک حضور می دهد. کارمندی که بی دلیل