کارمند پس از موافقت کارفرما برای بهره مندی از مرخصی انتقال حرفه ای، درخواست حمایت مالی برای پروژه انتقال حرفه ای خود را به Transitions Pro ارسال می کند. این درخواست به ویژه شامل شرح پروژه بازآموزی و دوره آموزشی پیش بینی شده است.

برای راهنمایی در انتخاب بازآموزی و تکمیل پرونده خود، کارمند می تواند از حمایت مشاور توسعه حرفه ای (CEP) بهره مند شود. CEP به کارمند اطلاع می دهد، راهنمایی و کمک می کند تا پروژه خود را رسمی کند. او یک طرح مالی را پیشنهاد می کند.

Transitions Pro پرونده کارمند را بررسی می کند. آنها تأیید می کنند که کارمند با شرایط دسترسی به PTP ها مطابقت دارد. آنها تأیید می کنند که پروژه بازآموزی تحت تعهد کارفرما برای انطباق کارگران با ایستگاه کاری، تغییرات شغلی و ادامه اشتغال آنها نیست. آنها ارتباط پروژه حرفه ای را با توجه به معیارهای تجمعی زیر بررسی می کنند:

انسجام TPP : تغییر حرفه باید مستلزم گذراندن دوره آموزشی گواهینامه باشد. در این زمینه، کارمند باید دانش خود را از فعالیت ها، شرایط در پرونده خود نشان دهد