کارآزمایی تحت نظارت کارکنان، از جمله بازنشستگان از کارافتادگی را هدف گرفته است تعطیل شدن از کاراز جمله کارآموزان، کارگران موقت و کارآموزان آموزش حرفه ای.
لازم به ذکر است که کارآزمایی تحت نظارت برای کارمندانی نیز آزاد است که به دلایل درمانی یا کار سازگار یا پاره وقت به کار نیمه وقت بازگشته اند.

ادامه مقاله در سایت اصلی را ادامه دهید

READ  یک مصاحبه توسعه شغلی انجام دهید