با توجه به هزینه های آموزشی، کارمند حقوق ثبت شده در حساب آموزشی شخصی خود (CPF) را بسیج می کند تا بتواند هزینه دوره آموزشی خود را تامین کند. او همچنین می‌تواند از منابع مالی اضافی پرداخت شده به Transitions Pro توسط سرمایه‌گذارانی که مجاز به پرداخت در CPF هستند (OPCO، کارفرما، مقامات محلی و غیره) بهره مند شود. در این زمینه، Transitions Pro هزینه های آموزشی را تقبل می کند. آنها همچنین هزینه های جانبی شامل هزینه های حمل و نقل، غذا و اقامت را تحت شرایط خاص پوشش می دهند. برای کارمندانی که تحت حساب پیشگیری حرفه ای (C2P) امتیاز کسب کرده اند، می توانند از این امتیازها برای شارژ حساب آموزشی حرفه ای خود استفاده کنند. برای اطلاعات بیشتر می توانید به سایت زیر مراجعه نمایید https://www.compteprofessionnelprevention.fr/home/salarie/vous-former/vos-demarches.html

با توجه به حق الزحمه، Transitions Pro حقوق کارمند در طول دوره آموزشی، و همچنین حق بیمه مربوط به تامین اجتماعی و هزینه های قانونی و قراردادی را پوشش می دهد. این حق الزحمه قبل از بازپرداخت توسط Transitions Pro توسط کارفرما به کارمند پرداخت می شود.
در شرکت های زیر 50 نفر کارفرما بنا به درخواست خود از بازپرداخت حق الزحمه پرداختی و حق بیمه های قانونی و متعارف تامین اجتماعی به صورت پیش پرداخت بهره مند می شود.