برای قراردادهای دائمی: زمانی که میانگین حقوق در دوازده ماه گذشته کمتر یا مساوی دو SMIC باشد، حقوق کارمند حفظ می شود. در غیر این صورت 90% حقوق او در سال اول و 60% بعد از سال اول در صورتی که دوره آموزشی بیش از یک سال یا 1200 ساعت باشد، می باشد.

برای قراردادهای مدت معین: حق الزحمه او به طور میانگین در چهار ماه گذشته با همان شرایط قراردادهای دائم محاسبه می شود.

برای کارکنان موقت: حق الزحمه او بر اساس میانگین 600 ساعت گذشته ماموریت انجام شده از طرف شرکت محاسبه می شود.

برای کارگران متناوب: حقوق مرجع به صورت مشخص محاسبه می شود، اما شرایط حفظ حق الزحمه مانند قراردادهای دائمی است.