با پایان دوره آموزشی وی، تعلیق قرارداد کارمند به پایان می رسد. بنابراین با شرایطی که در قرارداد کارش پیش بینی شده به کار خود باز می گردد.

در این زمینه، کارمند می تواند در صورتی که در طول دوره آموزشی خود از شغلی بهره مند نشده باشد، به دنبال یک شرکت جذب نیرو در رشته بازآموزی خود باشد.