ویزیت میان شغلی سیستم جدیدی است که توسط قانون 2 آگوست 2021.


این بازدید اجازه می دهد:
D 'یک موجودی تهیه کنید کفایت بین ایستگاه کاری و وضعیت سلامتی کارمند،
dخطرات را ارزیابی کنید از هم پاشیدگی شغلی و پیشگیری از خطرات شغلی با در نظر گرفتن توسعه ظرفیت های آنها با توجه به شغل حرفه ای، سن و وضعیت سلامت آنها.
کارمند را آموزش دهید چالش های پیری در محل کار و پیشگیری از خطرات شغلی.


در طول این بازدید، پزشک ممکن است اقدامات فردی را برای تنظیم، سازگاری یا تبدیل ایستگاه کاری یا اقداماتی برای تنظیم زمان کار پیشنهاد دهد.

ادامه مقاله در سایت اصلی را ادامه دهید

READ  جراحی چاقی