ویزیت میان شغلی سیستم جدیدی است که توسط قانون 2 آگوست 2021.


این بازدید اجازه می دهد:
D 'یک موجودی تهیه کنید کفایت بین ایستگاه کاری و وضعیت سلامتی کارمند،
dخطرات را ارزیابی کنید از هم پاشیدگی شغلی و پیشگیری از خطرات شغلی با در نظر گرفتن توسعه ظرفیت های آنها با توجه به شغل حرفه ای، سن و وضعیت سلامت آنها.
کارمند را آموزش دهید چالش های پیری در محل کار و پیشگیری از خطرات شغلی.


در طول این بازدید، پزشک ممکن است اقدامات فردی را برای تنظیم، سازگاری یا تبدیل ایستگاه کاری یا اقداماتی برای تنظیم زمان کار پیشنهاد دهد.