هرگونه حادثه ناشی از کار که در حین اجرای آزمایشی تحت نظارت اتفاق می افتد، حسب مورد تحت پوشش صندوق بیمه اولیه یا صندوق تامین اجتماعی عمومی قرار می گیرد. بنابراین، در این زمینه، مشارکت بر عهده CPAM یا CGSS است. سهم ثابت و معادل سهمی است که برای کارآموزان آموزش حرفه ای ارائه می شود.

اظهارنامه حادثه کار توسط شرکتی که تست تحت نظارت در آن انجام می شود تکمیل می شود. کد ریسک وارد شده توسط شرکت باید کد ریسک زیر باشد: 85.3 هکتار