این است شرکتی که کارمند در آن تست نظارت شده را انجام می دهد که گزارش تصادف را می نویسد
این شرکت در اظهارنامه وضعیت "کارآموز آموزش حرفه ای" و کد ریسک 85.3HA را مشخص می کند. این در مورد تصادفات رفت و آمد نیز صدق می کند.

ادامه مقاله در سایت اصلی را ادامه دهید

READ  اخراج کارمند در مرخصی استعلاجی: استخدام ضروری اما در چه بازه زمانی؟