هنگامی که مقامات مالیاتی نرخی را به عنوان بخشی از مالیات تکلیفی به شما ارائه نمی کنند، برای برخی کارمندان، باید یک نرخ خنثی اعمال شود. این نرخ که تعیین آن به عهده شماست، با استفاده از شبکه های نرخ پیش فرض تنظیم می شود. این شبکه ها توسط قانون مالی 2021 ارزش گذاری می شوند.

مالیات نگهداری: نرخ نگهداری

به عنوان بخشی از مالیات نگهداری ، مقامات مالیاتی نرخ نگهداری هر کارمند را به شما ارائه می دهند.

روش های مختلفی برای تعیین این میزان دریافتی وجود دارد:

  • نرخ قانون عادی یا نرخ محاسبه شده برای خانوار مالیات بر اساس آخرین اظهارنامه مالیات بر درآمد کارمند ؛
  • نرخ فردی که برای زوجین متاهل یا با PACS مرتبط است. این نرخ برای هر همسر با توجه به درآمد شخصی آنها تعیین می شود. درآمد مشترک خانوار مالیات همچنان مشمول نرخ مالیات خانوار است ...

ادامه مقاله در سایت اصلی را ادامه دهید

READ  سیستم های انرژی: هدف کم کربن