در صورت لزوم ، کارفرمایان باید مهلت های مشخصی را نیز رعایت کنند که معیارهایی برای سازمان دهی گفتگوی اجتماعی با کارمندان یا نمایندگان اتحادیه در زمینه های آموزش حرفه ای در شرکت است. بنابراین مدیریت موظف است به طور رسمی با کمیته اجتماعی و اقتصادی (CSE) از طریق دو رایزنی سالانه در مورد جهت گیری های استراتژیک شرکت و سیاست اجتماعی آن بحث کند

در صورت عدم وجود قرارداد شرکت یا شعبه ، در کد کار هیچ جدول زمانی برای این مشاوره ها تعیین نشده است که شامل موضوعات مختلف است: تغییر در استخدام ، شرایط ، برنامه آموزش چند ساله ، کارآموزی و مهمتر از همه ، برنامه توسعه. مهارت ها (PDC ، برنامه آموزش قبلی).

توجه: عدم مشورت منظم در مورد PDC به منزله جرم انسداد برای کارفرما است که می تواند توسط نمایندگان کارکنان مورد استناد قرار گیرد ، با این حال نظر CSE همچنان در تمام موارد مستشاری است.

 از طرف خود ، دو روز کاری قبل از جلسه CSE ، اعضای منتخب این نهاد امکان ارسال یادداشت کتبی را به کارفرما دارند که در آن سوالات خود را ذکر کرده و باید پاسخ مستدل به آنها داده شود. در شرکت هایی که حداقل 50 کارمند دارند ، کارفرما باید نمایندگان کارمندان را با یک a