امروزه آموزش در محل کار ، کسب دانش ، هم فنی و هم رفتاری را رسمیت می بخشد که تاکنون به صورت غیررسمی انجام می شد.

ادامه مقاله در سایت اصلی را ادامه دهید

READ  ایجاد شرکت های نوآور: از ایده تا راه اندازی