امروزه آموزش در محل کار ، کسب دانش ، هم فنی و هم رفتاری را رسمیت می بخشد که تاکنون به صورت غیررسمی انجام می شد.