Le مرجع ناتوانی توسط کارفرمای سازمان از این بازدید مطلع می شود و مشروط به پذیرش کارمند می تواند حضور یابد. او نمی تواند در مصاحبه پزشکی و معاینه پزشکی کارمند شرکت کند، بلکه فقط می تواند در بحث های مربوط به هر گونه اقدامات فردی برای تنظیم، انطباق یا تغییر موقعیت و/یا برنامه شرکت کند.