قرارداد با مدت معین: حق تقدم قرارداد انشعاب تمدید شده

در اصل ، یک قرارداد جمعی یا یک قرارداد انشعاب گسترده می تواند موارد زیر را تعیین کند:

با توجه به تجدید ، در صورت نبود مقررات گسترده قرارداد ، تعداد آن توسط قانون کار به 2 محدود شده است.
مدت زمان تمدید (های) اضافه شده به مدت اولیه CDD نباید از حداکثر مدت پیش بینی شده در قرارداد شعبه یا ، در صورت عدم اجرای آن ، از مفاد تکمیلی قانون کار فراتر رود.

در مورد دوره انتظار ، در صورت عدم قید در توافق نامه انشعاب طولانی ، مدت با توجه به مقررات تنظیم شده در قانون کار محاسبه می شود:

1/3 از مدت قرارداد منقضی شده ، از جمله تمدید ، زمانی که این برابر یا بیشتر از 14 روز باشد ؛ اگر قرارداد اولیه ، از جمله تمدید ، کمتر از 14 روز باشد ، نیمی از مدت آن است. قرارداد با مدت زمان معین: استثنا تا 30 ژوئن 2021

پس از اولین تکفیر ، این قوانین برای مقابله با پیامدهای بحران سلامتی آرام شدند. قانونی که در 18 ژوئن سال 2020 در روزنامه رسمی منتشر شده است ، توافق نامه شرکت را تنظیم می کند:

حداکثر تعداد تمدید برای CDD. ولی…

ادامه مقاله در سایت اصلی را ادامه دهید

READ  مرخصی برای بیماری: آرامش شرایط پوشش تا 1 ژوئن 2021 تمدید شد